Menu Close

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Ekster Visualisatie: de eenmenszaak Ekster Visualisatie,  gevestigd aan de Hondsrugweg 2 te Valthe en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73629685.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Ekster Visualisatie een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Ekster Visualisatie voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van visualisaties.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ekster Visualisatie en klant krachtens welke Ekster Visualisatie de dienst zal uitvoeren.

1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.

1.7. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.10. Praatplaat, visual of film: het resultaat van de werkzaamheden van Ekster Visualisatie.

1.11. Vertrouwelijke danwel persoonlijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Ekster Visualisatie worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.12. Website: www.ekstervisualisatie.nl .

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ekster Visualisatie gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het afnemen van een online dienst of product van Ekster Visualisatie, dan wel een akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Ekster Visualisatie en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Ekster Visualisatie zijn ingehuurd betreffende de uitvoering van de overeenkomst.

2.5. De toepasselijkheid van de inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de klant wordt door acceptatie van deze algemene voorwaarden verworpen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van Ekster Visualisatie zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Ekster Visualisatie zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken.

3.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ekster Visualisatie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.

3.4. In de offerte wordt opgenomen hoeveel revisies de klant binnen de opdracht mag laten doorvoeren. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om het aantal revisies te verhogen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

3.5. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Ekster Visualisatie afhangt van feedback of input van de klant, is Ekster Visualisatie nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Ekster Visualisatie is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Ekster Visualisatie het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen, te ontbinden of een nieuwe overeenkomst te sluiten.

3.7. Ekster Visualisatie heeft het recht om een aanbetaling aan de klant te factureren alvorens Ekster Visualisatie de opdracht zal gaan uitvoeren.

3.8. Alle door Ekster Visualisatie gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.9. Ekster Visualisatie behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.10. Ekster Visualisatie behoudt zich het recht om op elk moment haar prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.11. Ekster Visualisatie is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Ekster Visualisatie verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Ekster Visualisatie binnen de afgesproken tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Ekster Visualisatie zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.4. Ekster Visualisatie heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze in overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Ekster Visualisatie zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Ekster Visualisatie wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Bij annulering na aanvaarding van een offerte of aanbieding, maar voor de start van de werkzaamheden dient 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium betaald te worden.

4.7. Indien Ekster Visualisatie, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Ekster Visualisatie gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Ekster Visualisatie in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Ekster Visualisatie uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Ekster Visualisatie is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR EKSTER VISUALISATIE
5.1. Ekster Visualisatie garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmensschap.

5.2. Ekster Visualisatie spant zich in om de gegevens die Ekster Visualisatie voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. De manier waarop gegevens worden verzameld en gebruikt staat beschreven in het  privacystatement.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Ekster Visualisatie met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing. De betalingsverplichting zoals beschreven in artikel 8.2 blijft hierbij onverminderd van kracht.

5.4. Ekster Visualisatie is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De klant is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Ekster Visualisatie uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Ekster Visualisatie eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de geleverde producten te publiceren op de website van Ekster Visualisatie en/of overige promotionele uitingen van Ekster Visualisatie. Dit zal altijd vooraf worden afgestemd met de klant en deze krijgt altijd vooraf de mogelijkheid hier bezwaar tegen te maken.

5.6. Ekster Visualisatie behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan de visualisaties, prints en andere grafische vormgevingen/uitingen zoals deze door Ekster Visualisatie zijn opgeleverd, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Ekster Visualisatie te voorzien van alle juiste gegevens waarvan Ekster Visualisatie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Ekster Visualisatie onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de klant de gegevens aan Ekster Visualisatie ter beschikking heeft gesteld.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ekster Visualisatie zijn verstrekt, heeft Ekster Visualisatie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. Bij klachten over de door Ekster Visualisatie geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Ekster Visualisatie binnen 5 werkdagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de volledige opdracht. De klant vrijwaart Ekster Visualisatie één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.5. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Ekster Visualisatie nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Ekster Visualisatie niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.6. Wanneer Ekster Visualisatie inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Ekster Visualisatie is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens.

6.7. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Ekster Visualisatie biedt het print- of drukwerk aan de klant aan ter controle. Na akkoord van de klant met betrekking tot het print- of drukwerk, is Ekster Visualisatie niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden in het drukwerk.

6.8. Het risico van verzending van print- of drukwerk van Ekster Visualisatie richting de klant ligt volledig bij de klant. Ekster Visualisatie verstuurt print- of drukwerk met track and trace code. Ekster Visualisatie is niet aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het print- of drukwerk.

6.9. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. Klant neemt vervolgens direct contact op met Ekster Visualisatie. Zodra de klant het beschadigde pakket opent, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

6.10. Een voorbeeld via PDF via de e-mail en digitale voorbeelden zijn qua kleur nooit gelijk aan het eventuele print- of drukwerk. Een papieren voorbeeld geeft een betere indicatie, echter is dit geen garantie voor de kleurechtheid bij de definitieve print of druk.

6.11. De klant beseft zich dat in de loop van tijd verkleuring van het papier en/of inkt op kan treden, zowel bij print- en drukwerk als bij handgemaakte visualisaties.

6.12. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6.13. Ekster Visualisatie levert daarnaast haar diensten en producten op verzoek van klant. Hierdoor zijn alle producten en diensten uitgesloten van herroeping en het retourrecht.

6.14. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van, het in de offerte aangegeven aantal, revisierondes feedback en/of revisies aan Ekster Visualisatie door te geven. Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De feedback dient binnen 7 werkdagen te worden aangeleverd aan Ekster Visualisatie.

6.15. In geval van wijziging van de opdracht, feedback die na 7 werkdagen wordt aangeleverd of wanneer de klant om een extra revisieronde verzoekt, zal door Ekster Visualisatie meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend. Correcties die leiden tot verandering van de opdracht zullen ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief van Ekster Visualisatie.

ARTIKEL 7. LEVERING EN GARANTIE

7.1. De door Ekster Visualisatie te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met klant vastgesteld. De door Ekster Visualisatie opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Een door Ekster Visualisatie vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Ekster Visualisatie niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Ekster Visualisatie, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Ekster Visualisatie mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Aan de leveringsplicht van Ekster Visualisatie zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Ekster Visualisatie geleverde zaken aan de klant zijn aangeboden.

7.6. Leveringen worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals nieuwjaarsdag, koningsdag, goede vrijdag, pasen, hemelvaartsdag, pinksteren, Kerst en oudjaarsdag.

7.7. Producten of diensten welke door Ekster Visualisatie worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.

7.8 De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Ekster Visualisatie te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Ekster Visualisatie te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Ekster Visualisatie in staat is adequaat te reageren.

7.9. De door Ekster Visualisatie te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Ekster Visualisatie kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

7.10 De in artikel 7.8 genoemde garantie geldt voor een periode van 1 maand na afronding van de opdracht, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Ekster Visualisatie verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

7.11. Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Ekster Visualisatie opdracht gegeven heeft.

7.12. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan hetgeen beschreven in artikel 7.10, komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.13. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Ekster Visualisatie de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, ter keuze van Ekster Visualisatie, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. In geval van vervanging is de klant gehouden om de vervangen zaak aan Ekster Visualisatie te retourneren en de eigendom daarover aan Ekster Visualisatie te verschaffen, tenzij Ekster Visualisatie anders aangeeft.

7.14. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Ekster Visualisatie voor rekening van de klant.

7.15. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- reis- en verblijfskosten, aan de klant in rekening gebracht worden.

7.16. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Ekster Visualisatie en de bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Ekster Visualisatie verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, op de door Ekster Visualisatie aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. De klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente van het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Ekster Visualisatie besluiten de toegang tot (het resultaat van) de geleverde dienst, product of het platform “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Ekster Visualisatie besluiten de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particuliere klanten en gelden de wettelijke BIK-tarieven in verband met de incassokosten) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Ekster Visualisatie voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat ermee akkoord dat Ekster Visualisatie elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Ekster Visualisatie zich het recht om hiervoor meerkosten à €4,50 per factuur te berekenen.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Ekster Visualisatie verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Ekster Visualisatie kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Ekster Visualisatie een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Alle door Ekster Visualisatie geleverde producten en diensten blijven eigendom van Ekster Visualisatie totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Ekster Visualisatie zijn voldaan. Te allen tijde met inachtneming van artikel 9.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, visualisaties, prints, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Ekster Visualisatie tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Ekster Visualisatie geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Ekster Visualisatie en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Ekster Visualisatie.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Ekster Visualisatie ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Ekster Visualisatie, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Ekster Visualisatie geleverde producten blijven eigendom van de klant.

9.6. Ekster Visualisatie is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op over Ekster Visualisatie plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Ekster Visualisatie vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Ekster Visualisatie recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door hem gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

9.9. De klant krijgt na levering van de diensten/de producten een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de visualisaties. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde bestanden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

10.1. Ekster Visualisatie is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ernstige toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien Ekster Visualisatie niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de overeenkomst welke wel van Ekster Visualisatie verwacht had mogen worden. Indien Ekster Visualisatie aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. Ekster Visualisatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke is ontstaan doordat is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens welke door of namens de klant zijn verstrekt.

10.3. Indien Ekster Visualisatie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.4. De aansprakelijkheid van Ekster Visualisatie is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10.5. Ekster Visualisatie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ekster Visualisatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ekster Visualisatie toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Ekster Visualisatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ekster Visualisatie.

10.7. Klant vrijwaart Ekster Visualisatie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ekster Visualisatie toerekenbaar is. Indien Ekster Visualisatie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Ekster Visualisatie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ekster Visualisatie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ekster Visualisatie en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

10.8. Ekster Visualisatie is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie (zoals teksten en/of afbeeldingen) tot zich heeft genomen/gekregen.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Ekster Visualisatie is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Ekster Visualisatie is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Ekster Visualisatie weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Ekster Visualisatie kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Ekster Visualisatie een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Ekster Visualisatie onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Ekster Visualisatie, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, natuurgeweld, bedrijfsstoringen bij Ekster Visualisatie, wanprestatie door leveranciers van Ekster Visualisatie waardoor Ekster Visualisatie haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Ekster Visualisatie of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Ekster Visualisatie tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Ekster Visualisatie in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

11.6. Voor zover Ekster Visualisatie ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ekster Visualisatie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Ekster Visualisatie, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Ekster Visualisatie de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
– aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
– ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
– het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de  overeenkomst kan voldoen;
– klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Ekster Visualisatie voortvloeiende verplichting;
– klant inbreuk maakt op rechten van derden;
– klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Ekster Visualisatie;
– klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
– bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5. Ekster Visualisatie zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Ekster Visualisatie vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.7. Ekster Visualisatie behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Ekster Visualisatie overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Ekster Visualisatie zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Ekster Visualisatie in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Ekster Visualisatie worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Ekster Visualisatie aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Ekster Visualisatie.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Ekster Visualisatie te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Ekster Visualisatie, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ekster Visualisatie en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Ekster Visualisatie alleen bindend indien en voor zover deze door Ekster Visualisatie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Met in achtneming van artikel 2.5

14.3. Indien Ekster Visualisatie op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.4. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde worden overgedragen indien Ekster Visualisatie hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.5. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ekster Visualisatie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten

14.6. De klant en Ekster Visualisatie zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.7. Indien regels van dwingend recht niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Ekster Visualisatie, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Ekster Visualisatie en de klant.